Regulamin sklepu

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Cena – wartość brutto wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca kosztów dodatkowych, stanowiąca wynagrodzenie za Produkty wskazane w Sklepie Internetowym. Dokładna oferta Produktów ich koszt została wskazana pod adresem www.omegakarmy.pl;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Dostawca – V EZOO Sp. z o.o., ul. Krzywa 18, 59-216 Ziemnice, REGON: 022523287, NIP: 8943057472, KRS: 0000528850. Dostawca jest stroną  Umowy sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, zawieranej z Klientem, zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wraz   z rachunkiem.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów Produktów;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, dostępna po zarejestrowaniu i zalogowaniu za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań i funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego. Rejestrując Konto lub składając Zamówienie bez dokonania rejestracji, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa jest nieodpłatna i zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron. Warunki umowy zostały szczegółowo opisane w rozdziale Usługi świadczone droga elektroniczną.;

Łączny koszt zamówienia – podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Konsumenta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie internetowym;

Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Sklep Internetowy – działająca pod adresem www.omegakarmy.pl  platforma internetowa, której właścicielem jest Pośrednik, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet;

Pośrednik – Dechra Veterinary Products Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 61; 03-199 Warszawa, REGON:146982659 NIP: 5272704947 KRS:0000485646. Pośrednik zarządza sklepem internetowym. Zbiera Zamówienia  i przesyłania je do Dostawcy, który realizuje wysyłkę Produktów do Klienta. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży i oferuje usługę  pośrednictwa w zakupie Produktów, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.omegakarmy.pl, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Produktów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej www.omegakarmy.pl
 3. Sklep internetowy www.omegakarmy.pl prowadzony jest przez Dechra Veterinary Products Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 61; 03-199 Warszawa.
 4. Kontakt z Pośrednikiem odbywa się poprzez e-mail info.pl@dechra.com oraz numer telefon +48 22 431 28 90 a z Dostawcą poprzez e-mail biuro@vezoo.pl oraz numer telefonu 530 93 30 30.
 5. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 6. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.  
 7. Klient zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do kupna Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym do zapoznania się i przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sklep Internetowy oferuje Sprzedaż Produktów. Oferta dotyczy wyłącznie Produktów, dla których podana jest w Sklepie Internetowym informacja o dostępności oraz cena. 
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 3. Klient może skorzystać ze Sklepu Internetowego i złożyć zamówienie za pośrednictwem swojego konta w Sklepie Internetowym. Warunkiem do złożenia zamówienia w takim przypadku jest: 
 1. rejestracja w portalu działającym pod adresem www.omegakarmy.pl, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta; 
 2. posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta, niezbędnego również do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia, jak np. wysłania potwierdzenia złożenia Zamówienia, oraz aktywnego numeru telefonu niezbędnego do bezpośredniego kontaktu w związku z dostawą i/lub odbiorem Zamówienia; 
 3. podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych: w przypadku wyboru dostawy kurierem – adresu dostawy zamówienia (ulica z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), w przypadku wystawienia faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – firmy, numeru NIP, REGON, adresu działalności gospodarczej;
 4. Klient może skorzystać ze Sklepu Internetowego i złożyć Zamówienie także wówczas, kiedy nie posiada aktywnego Konta. Warunkiem do złożenia Zamówienia, bez posiadania aktywnego Konta jest:
 1. podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego; w przypadku wyboru dostawy kurierem – adresu dostawy zamówienia (ulica z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), w przypadku wystawienia faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – firmy, numeru NIP, REGON, adresu działalności gospodarczej;
 2. posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu,  niezbędnych do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia, jak np. wysłania potwierdzenia złożenia Zamówienia (adres e-mail) lub bezpośredniego kontaktu w związku z dostawą i/lub odbiorem Zamówienia; 
 3. Pośrednik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– w trakcie rejestracji w sklepie internetowym podał dane niezgodne z prawdą,  wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Pośrednika lub Dostawcy. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Pośrednika.

Składanie Zamówienia 

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Realizacja usługi pośrednictwa w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w sklepie Zamówienia. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Sklepie Internetowym, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, w celu realizacji Zamówienia bez aktywnego Konta.
 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać liczbę zamawianych Produktów, a w niektórych przypadkach również ich parametry. Klientowi udostępniane jest na stronie internetowej podsumowanie złożonego Zamówienia.
 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 5. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Dostawcy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie w momencie, gdy Pośrednik wyśle do Klienta na podany przez niego adres e-mail, wiadomość zawierającą informacje o wysłaniu zamówionych Produktów. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej, jego Zamówienie stanowi dla Dostawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów i nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi. Do czasu wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, Klient może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu. 

Realizacja zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Dostawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży i nie stanowi zapewnienia Dostawcy w zakresie dostępności Produktów. 
 2. Zamówienia, kompletowane są z aktualnych stanów magazynowych Dostawcy. Klient nie ma gwarancji stałej dostępności Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym. 
 3. Na etapie kompletowania Zamówienia, Klient jest informowany o Cenie Produktów, wybranych przez Klienta. Ceny na dalszym etapie mogą ulec zmianie. 
 4. Po otrzymaniu Zamówienia, Dostawca, niezwłocznie po przekazaniu mu Zamówienia przez Pośrednika, rozpocznie proces kompletacji zamówionych Produktów przez Klienta. W przypadku, gdy w trakcie kompletacji Zamówienia okaże się, że część spośród Produktów zamówionych przez Klienta będzie niedostępna, bądź będzie dostępna w innej cenie, Pośrednik/Dostawca skontaktuje się z Klientem drogą e-mailową, w celu uzgodnienia wariantu zakupu. 
 • W przypadku braku dostępności zamówionych Produktów, Klient może zrezygnować z całości Zamówienia lub zdecydować się na realizację niepełnego Zamówienia, w pozostałym zakresie. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na żadną z w/w możliwości, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości, przyjmuje się, że zrezygnował z Zamówienia. Jeżeli żaden z zamówionych Produktów nie będzie dostępny, wówczas Zamówienie zostanie anulowane. 
 • W przypadku, gdy cena zamówionych Produktów, ulegnie zmianie w stosunku do ceny wskazanej w Zamówieniu, Klient może zrezygnować z całości Zamówienia lub zdecydować się na realizację Zamówienia z obowiązkiem dopłaty różnicy w cenie. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na żadną z możliwości w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości, przyjmuje się, że zrezygnował z Zamówienia.  
 1. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Produkt, który nie mógł zostać  dostarczony, bądź z którego Klient zrezygnował z przyczyn opisanych powyżej, zostanie przez Dostawcę zwrócona w całości bądź w części niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia. Jeśli Klient dokonał płatności za Zamówienie z góry, a następnie wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego, bądź w innej cenie, Łączny koszt zamówienia zostanie skorygowany.
 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zawierającej informację o wysłaniu zamówionych Produktów na wskazany przez Klienta adres. Wyłącznie powyższa wiadomość stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta (tj. Zamówienia). 
 3. W przypadku płatności z góry za zamówiony Produkt, przyjęcie Zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu przez Klienta Łącznego kosztu zamówienia.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Pośrednik świadczy nieodpłatnie następujące Usługi:
  • prowadzenia Konta;
  • informacyjne, polegające na prezentowaniu treści w ramach Sklepu internetowego,
  • formularza kontaktowego.
 2. W ramach prowadzenia Konta Pośrednik umożliwia Klientowi dostęp do historii zamówień, do bieżących zamówień oraz do zarządzania danymi osobowymi Klienta.
 3. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Klientowi kontaktu z Pośrednikiem.
 4. Umowy o świadczenie usług, o których powyżej, zawierane są na czas nieokreślony z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z określonej Usługi.
 5. Umowa usługi informacyjnej, polegającej na prezentowaniu treści w ramach Sklepu internetowego ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Klienta Sklepu internetowego lub zakończenia korzystania z Usługi w inny sposób.
 6. Klient może w każdej chwili rozwiązać Umowę o usługę prowadzenie Konta poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Pośrednika zawierającej żądanie usunięcia Konta. W takim przypadku Pośrednik nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta, usunie Konto.

Warunki dostawy

 1. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
 2. Dostawa jest realizowana tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dostarczenia zamówienia również po za terenem RP.
 3. W treści opisu Produktu w Sklepie Internetowym, znajduje się informacja o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy oraz o wysokości opłat za dostawę Towaru. 
 4. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. 
 5. Istnieją następujące sposoby dostawy Produktów: 
 • przesyłka kurierska; 
 • przesyłka do paczkomatu InPost. 
 1. Dostępność poszczególnych form dostawy może być czasowo zawieszona, o czym każdorazowo Klient będzie informowany na etapie składania Zamówienia.
 2. Jeśli nic innego nie wynika z informacji zamieszczonych w Sklepie internetowym, dostawa Produktów do Klienta nastąpi w terminie nie krótszym niż 3 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 3. Produkty dostarczane są w standardowym opakowaniu Dostawcy. W przypadku dostawy do paczkomatu InPost, jedno opakowanie nie może być cięższe niż 25 kg.
 4. Produkty dostarczane są w oryginalnym opakowaniu producenta. 
 5. Awizacje dostawy wysyłane są Kupującemu minimum 1 dzień przed planowaną dostawą drogą mailowa i/lub telefonicznie (SMS).
 6. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, stwierdzenia uszkodzeń, należy niezwłocznie  skontaktować się ze sprzedającym. Klient mimo to zachowuje prawo odstąpienia od Umowy niezależnie od ww. okoliczności. 
 7. W przypadku braku możliwości doręczenia Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Pośrednik lub Dostawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przyczyn brak możliwości doręczenia i wezwie do odbioru zamówionych Produktów w terminie 3 dni. Brak odbioru w tym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane w związku z Zamówieniem zostaną zwrócone Klientowi. 

Sposób i termin zapłaty

 1. Ceny Produktów zamieszone w Sklepie internetowym podane są w złotych polskim i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Zamówienia składane w Sklepie internetowym, mogą zostać opłacone w poniższy sposób:
 1. płatność elektroniczna.
 1. W przypadku braku opłaty w ciągu 14 dni od dnia złożenia Zamówienia bądź wysłania przez Pośrednika e-maila potwierdzającego zamówienie dokonane przez Klienta, Zamówienie zostaje anulowane i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.
 2. Do zamówionych Produktów Dostawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

Reklamacje 

 1. Dostawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem za zgodność Produktów z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji w razie braku zgodności Produktu z umową znajdą zastosowanie postanowienia art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm). W pozostałych przypadkach do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Klient ma prawo zgłosić reklamację do Dostawcy w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej reklamacje@omegakarmy.pl lub pisemnie na adres: V EZOO Sp. z o.o., ul. Krzywa 18, 59-216 Ziemnice. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia pomocy Klientowi w przekazaniu reklamacji Dostawcy. Wzór pisma do pobrania tutaj.
 3. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, określenie zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Pośrednik i Dostawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.  
 4. Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt do Dostawcy na adres magazynu, z którego zostały wysłane zamówione Produkty. W wybranych przypadkach Towar zostanie odebrany spedycją Pośrednika lub Dostawcy. 
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.  
 6. Wobec Pośrednika nie przysługują Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak Klientowi, w miarę  możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 7. Pośrednik odpowiada wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy. Ponadto Pośrednik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Proces zgłaszania i rozpatrywania reklamacji w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz dotyczących wszelkich nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej, będzie przebiegał w sposób opisany w niniejszym dziale.

Odstąpienie od umowy 

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru Produktów przez Klienta.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Dostawcę – za pośrednictwem Pośrednika – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres zwroty@omegakarmy.pl. Pismo należy dołączyć do paczki. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (formularz do pobrania). 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dostawca – za pośrednictwem Pośrednika – został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Produkt zakupiony przez Klienta należy zwrócić na adres Dostawcy – V EZOO Sp. z o.o., ul. Krzywa 18, 59-216 Ziemnice. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Klient wybrał inny sposób dostarczenia Produktu niż najtańszy oferowany, Dostawa ani Pośrednik nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt wysyłki zwróconych Produktów, chyba że Dostawca wprost zgodził się je ponieść.
 5. Jeżeli Dostawca lub Pośrednik nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, Dostawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy Prawa Konsumentów, w tym w szczególności w odniesieniu do umów o:
 • świadczenia usług, jeżeli Dostawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Dostawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 • w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • Pośrednik uzyskał od Klienta zgodę na zawarcie Umowy pośrednictwa i przed rozpoczęciem świadczenia przez Pośrednika Klient został poinformowany, że po spełnieniu  świadczenia utraci prawo odstąpienia.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Gwarancje

Pośrednik nie jest producentem Produktów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Gwarancja jest udzielana przez Dostawcę. 

Spory 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem bądź Dostawcą a Klientem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z: Pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów (ich lista dostępna jest na stronie http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php, Mediacji pozasądowej – gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości, Pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Federację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl., Platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr, pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Ochrona prywatności 

 1. Administratorem danych osobowych osób, które dokonały rejestracji Konta, jak i osób dokonujących zakupu bez dokonania rejestracji konta jest Pośrednik.
 2. Pośrednik zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Pośrednik wykorzystuje pliki cookies, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Cookies.

Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne zmiany regulaminy będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu internetowego i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania. 
 2. Klient posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Pośrednika w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie, a także inne postanowienia prawa powszechnie obowiązującego. 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2023 r.